Strona główna » Regulamin sklepu
Kontakt
Nasz kurier
  • paczkomat
Systemy płatności
  • PayU
  • PayPal
  • Przelewy24

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Carteam Magdalena Makowicz, za pośrednictwem sklepu internetowego Car-team.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)


W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:
a) k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
b) Klient – konsument nabywający Towary  w sklepie Carteam.pl;
c) Carteam.pl– sprzedający
 

CARTEAM Magdalena Makowicz
ul. Jana Pawła II 12
46-100 Namysłów

NIP: 899-161-01-68
REGON: 531627417


zarejestrowana i widoczna w ewidencji CEDIG pod adresem:

 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=ca929e90-5987-4e5a-b165-b75a71a5f5cd


d) Regulamin – niniejszy regulamin;
e) SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Carteam Magdalena Makowicz
f) Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez Car-team.pl;
g) Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z Car-team.pl, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
1. Sklep Carteam.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i POTWIERDZENIE zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych ani jakichkolwiek innych. Złożone zamówienie stanowi umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 ze zm.) zwanej dalej "k.c."
 
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyłączeniem przerw technicznych, uniemożliwiających przyjmowanie i realizację zamówień składanych przez Konsumentów. Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
 
3. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest nieważna.
 
4. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu oraz wciśnięciu przycisku "Zamawiam i płacę". Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Konsumenta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail, komunikatora internetowego bądź kontakt telefoniczny.
 
5. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia łącznie z wartością podatku i całkowitymi kosztami przesyłki, formę płatności, sposób wysyłki oraz informacje wynikające z art.12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. - Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm. zwaną dalej ustawą o prawach konsumenta). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Złożone zamówienie Konsument powinien POTWIERDZIĆ w ciągu 7 dni. Do momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana. Car-team.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia nie potwierdzone w w/w terminie są automatycznie anulowane.
 
6. Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz NUMERU TELEFONU. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 
7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
 
8. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pomocą płatności internetowej PayU/kartą kredytową, Paypal, przelewem na konto Carteam Magdalena Makowicz .
Formy płatności opisane są w zakładce Formy płatności.

9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
- w przypadku zamówień płatnych kartą , PayU lub Paypal - w chwili poprawnej autoryzacji karty.
 
10. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 
11. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia w informacji mailowej, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Sklep informuje również Konsumenta w wyżej wspomnianej informacji mailowej o ograniczeniach dotyczących akceptowanych sposobów płatności.
 
12. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się czas oczekiwania na POTWIERDZENIE wpłaty za zamówione produkt oraz czas, jaki jest potrzebny kurierowi InPost na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Konsumenta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. W dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.
 
13. Sklep internetowy car-team.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.car-team.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu akcesoriów samochodowych oraz produktów nabytych od rodzimych wytwórców, a także dystrybutorów i importerów. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, a także zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 
14. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Koszt przesyłki jest zgodny z formą doręczenia przesyłki wybraną przez Konsumenta.
 
15. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Konsumenta.
 
16. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.
 
17. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), firmę kurierską InPost. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki znajdującą się na stronie internetowej w zakładce Formy i koszty wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy kodeks cywilny (k.c.) w razie PRZESŁANIA rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. Dz. U. 2012 poz. 1173 (art. 74 i następne). Ustawodawca  w kodeksie cywilnym (k.c.) przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki i szkód z niej wynikających.
 
18. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo zgodnie z ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) od niej odstąpić bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia odebrania rzeczy przez Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest do POBRANIA tutaj.
 
19. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy. Koszty samego zwrotu towaru ponosi Konsument.

20. Cena oraz koszty przesyłki towaru do Konsumenta, w przypadku zwrotu wszystkich zamówionych towarów w danym zamówieniu, są zwracane Konsumentowi za pomocą środków, jakimi były one przekazane Sklepowi, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób dostarczenia kosztów. Sklep zwraca cenę oraz koszty przesyłki w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy .
 
21. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu Car-team.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest załączenie dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie Carteam.pl, w terminie do 2 miesięcy od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych, o czym Konsument jest informowany za pomocą środków, jakimi kontaktuje się ze Sklepem.
 
22. Sklep Car-team.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem info@car-team.pl.
 
23. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002, nr 101 poz. 926 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
 
24. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Car-team.pl pokrywa Sklep. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 15 zł (słownie: piętnaście złotych).
 
25. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w części lub w całości, sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji przez Konsumenta z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.
 
26. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

27 W przypadku Klientów nie będących Konsumentami nie mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do prawa odstąpienia od umowy.

28.O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu